Misja/Wizja

WIZJA
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  nr 11 w Krakowie

 Szkoła to specyficzna instytucja – skupia na sobie uwagę całego środowiska, w którym funkcjonuje. Osoba kierująca nią musi sprostać wielu zadaniom i oczekiwaniom. Dyrektor szkoły musi zadbać przede wszystkim o stworzenie odpowiednich warunków i klimatu do nauczania, wychowania i opieki uczęszczającej do szkoły młodzieży. Aby to osiągnąć, musi być dobrym pedagogiem i nauczycielem, wzorem dla swoich nauczycieli, a także sprawnym i odpowiedzialnym menagerem zakładu pracy. Szkoła to placówka przyjazna dziecku, bezpieczna, stwarzająca optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów, gwarantująca atrakcyjne i skuteczne nauczanie. To szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie uniwersalnego systemu wartości, dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby poprzez właściwe kreowanie własnego rozwoju, godnie wpisać się w kształtowanie otaczającej rzeczywistości.

MISJA
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  nr 11 w Krakowie

Szkoła jest społecznością działającą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku i życzliwości. Nauczyciele w pracy dydaktyczno –wychowawczej kierują się dobrem uczniów, troszczą o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości. Szkoła wspiera ten rozwój poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie. Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i zrozumienia potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego podejścia do nauki i pracy, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za rozwój środowiska przyrodniczego i społecznego.

MODEL ABSOLWENTA
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  nr 11 w Krakowie
Realizując ogólne zadania szkoły dążymy do tego, by nasz absolwent:

w sferze nauki:

 • – sprawnie posługiwał się językiem polskim, umiał korzystać z różnych źródeł informacji, umiał zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę, umiał korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych;
 • – był przygotowany do dalszej nauki, rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie, twórczo i krytycznie, umiał realizować własne plany i marzenia;
 • – miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia, był świadomy, że każdemu kreatywnemu działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i był gotów go podejmować.

w sferze społecznej:

 • – dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się członkiem społeczności lokalnej, obywatelem Polski i Europy, był ciekawy świata;
 • – znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazywał chęć poznania ojczystego kraju i jego zwyczajów;
 • – był odpowiedzialny, prawy i uczciwy, wyrażał siebie w sposób akceptowany społecznie, wywiązywał się z powierzonych zadań w sposób zadowalający siebie i innych, starał się przewidzieć skutki swoich działań i gotów był ponieść konsekwencje swoich czynów, umiał rozróżniać dobre i złe zachowanie;
 • – umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, miał poczucie współodpowiedzialności;
 • – był tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób starszych czy niepełnosprawnych;
 • – umiał zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania, używał form grzecznościowych;
 • – potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami, umiał nazywać swoje emocje, umiał nad nimi panować, pokojowo rozwiązywał konflikty, umiał dyskutować, był wrażliwy na potrzeby innych;
 • – dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieny, znał zagrożenia wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek;
 • – stosował się do zasad ekologii, segregował odpady, dbał o czystość otoczenia;
 • – dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca;
 • – bezpiecznie poruszał się po drogach, posiadał Kartę Rowerową.

w sferze kulturowej:

 • uczestniczył w rożnych formach kultury, był przygotowany do odbioru mass mediów;
 • – umiał analizować docierające do niego informacje, był krytyczny wobec programów telewizyjnych, filmów, czasopism, książek, znał mechanizmy działania reklamy;
 • – był aktywny fizycznie i artystycznie, uprawiał sport, w miarę swoich możliwości śpiewał, grał na instrumencie, rysował.

Wrzesień 2012 r.

Tworząc koncepcję pracy szkoły, należy podsumować dokonania minionego okresu. Nie można oddzielić tego, co już szkoła osiągnęła od tego, co zamierza zdziałać w najbliższej przyszłości. Dlatego zamierzam kontynuować zaplanowane działania i uzupełniać je o te najistotniejsze, związane z podwyższaniem jakości pracy szkoły, stałym unowocześnianiem bazy dydaktycznej, doskonaleniem umiejętności pedagogicznych kadry nauczycielskiej, wyrównywaniem szans edukacyjnych uczniów.

Nadrzędnym celem będzie nowoczesna, dobrze funkcjonująca szkoła, odpowiadająca wymogom i standardom oświatowym oraz oczekiwaniom jej klientów, czyli rodziców i uczniów.

Dzisiejsza szkoła powinna przygotować uczniów do życia w świecie globalnym, tj. zróżnicowanym, w którym istnieje mnogość kultur, religii, ideologii, systemów wartości. Należy przygotować młodzież do zrozumienia ich problemów w skali świata i brania udziału w kreowaniu jej przyszłości. Ważne są zatem międzykulturowe kompetencje nauczycieli oraz umiejętności dyrektora – menagera, który potrafi zarządzać różnorodnością. Nauczanie powinno się koncentrować wokół „uczenia się opartego na współpracy” w celu uwzględnienia we wszystkich działaniach dydaktycznych elementów „uczenia się, aby żyć wspólnie”. Powyższe założenia powinny być zawarte w programach nauczania, zwłaszcza historii, języków obcych. Nauczanie i wychowanie to bardzo złożony i skomplikowany proces – o jego powodzeniu decyduje wiele czynników, spośród których najważniejsze to:
• fachowość i dobre przygotowanie pedagogiczne nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
• odpowiednie, nowoczesne narzędzia pracy, dające możliwość realizacji ambitnych zamierzeń;
• dobre planowanie pracy we wszystkich sferach działań: dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zarządzaniu i organizacji pracy we współpracy z rodzicami i środowiskiem;
• umiejętne zarządzanie poprzez tworzenie przyjaznego klimatu dla uczniów, pracowników oraz instytucji współpracujących ze szkołą;
• działania w ramach obowiązującego prawa w pełnej współpracy z organizacjami nadzorującymi pracę szkoły zarówno w sferze pedagogicznej, jak i finansowo- gospodarczej;
• wszelkie przedsięwzięcia we współpracy z nauczycielami, rodzicami i przedstawicielami środowiska lokalnego (np. radni dzielnicy);
Rolą dyrektora szkoły jest spowodowanie, aby wszystkie te czynniki współgrały ze sobą i zmierzały do osiągnięcia końcowych celów, którymi będą: wysoki i nowoczesny poziom kształcenia, wysoki poziom wychowania, opieki i profilaktyki oraz owocna współpraca ze środowiskiem.

Marta Pszczoła

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11